(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Alla

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Översättningar

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriAlla
KällspråkSwedish
Målspråk
AEnglish
ABSABS
ADRESSADDRESS
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
AMORTPPMT
ANTALCOUNT
ANTAL.OMCOUNTIF
ANTAL.OMFCOUNTIFS
ANTAL.TOMMACOUNTBLANK
ANTALBLADSHEETS
ANTALVCOUNTA
ÅEnglish
ÅRYEAR
AEnglish
ARABISKAARABIC
ARBETSDAGARWORKDAY
ARBETSDAGAR.INTWORKDAY.INTL
ARCCOSACOS
ARCCOSHACOSH
ARCCOTACOT
ARCCOTHACOTH
ARCSINASIN
ARCSINHASINH
ARCTANATAN
ARCTAN2ATAN2
ARCTANHATANH
ÅEnglish
ÅRDELYEARFRAC
ÄEnglish
ÄREJTEXTISNONTEXT
ÄRFISERR
ÄRFELISERROR
ÄRFORMELISFORMULA
ÄRJÄMNISEVEN
ÄRLOGISKISLOGICAL
ÄRREFISREF
ÄRSAKNADISNA
ÅEnglish
ÅRSAVSKRSYD
ÅRSRÄNTAINTRATE
ÄEnglish
ÄRTALISNUMBER
ÄRTEXTISTEXT
ÄRTOMISBLANK
ÄRUDDAISODD
AEnglish
ASCASC
AVERAGEAAVERAGEA
AVKORTATRUNC
AVKPÅINVESTRRI
AVRUNDAROUND
AVRUNDA.NEDÅTROUNDDOWN
AVRUNDA.UPPÅTROUNDUP
AVRUNDABAHTNEDÅTROUNDBAHTDOWN
AVRUNDABAHTUPPÅTROUNDBAHTUP
BEnglish
BAHTTEXTBAHTTEXT
BASBASE
BELOPPRECEIVED
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BETA.FÖRDBETA.DIST
BETA.INVBETA.INV
BETAFÖRDBETADIST
BETAINVBETAINV
BETALNINGPMT
BIN.TILL.DECBIN2DEC
BIN.TILL.HEXBIN2HEX
BIN.TILL.OKTBIN2OCT
BINOM.FÖRDBINOM.DIST
BINOM.FÖRD.INTERVALLBINOM.DIST.RANGE
BINOM.INVBINOM.INV
BINOMFÖRDBINOMDIST
BITELLERBITOR
BITHSKIFTBITRSHIFT
BITOCHBITAND
BITVSKIFTBITLSHIFT
BITXELLERBITXOR
BLADSHEET
BRÅKDOLLARFR
BYT.UTSUBSTITUTE
CEnglish
CELLCELL
CHI2.FÖRDCHISQ.DIST
CHI2.FÖRD.RTCHISQ.DIST.RT
CHI2.INVCHISQ.INV
CHI2.INV.RTCHISQ.INV.RT
CHI2.TESTCHISQ.TEST
CHI2FÖRDCHIDIST
CHI2INVCHIINV
CHI2TESTCHITEST
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
DEnglish
DAGDAY
DAGARDAYS
DAGAR360DAYS360
DANTALDCOUNT
DANTALVDCOUNTA
DATEDIFDATEDIF
DATESTRINGDATESTRING
DATUMDATE
DATUMVÄRDEDATEVALUE
DBDB
DBCSDBCS
DEC.TILL.BINDEC2BIN
DEC.TILL.HEXDEC2HEX
DEC.TILL.OKTDEC2OCT
DECIMALDECIMAL
DECTALDOLLARDE
DEGAVSKRDDB
DELSUMMASUBTOTAL
DELTADELTA
DHÄMTADGET
DISKDISC
DMAXDMAX
DMEDELDAVERAGE
DMINDMIN
DPRODUKTDPRODUCT
DSTDAVDSTDEV
DSTDAVPDSTDEVP
DSUMMADSUM
DUBBELFAKULTETFACTDOUBLE
DVARIANSDVAR
DVARIANSPDVARP
EEnglish
ECMA.RUNDA.UPPECMA.CEILING
EDATUMEDATE
EFFRÄNTAEFFECT
ELLEROR
ERSÄTTREPLACE
ERSÄTTBREPLACEB
EXAKTEXACT
EXPEXP
EXPON.FÖRDEXPON.DIST
EXPONFÖRDEXPONDIST
EXPREGRLOGEST
EXPTRENDGROWTH
EXTEXTMID
EXTEXTBMIDB
FEnglish
F.FÖRDF.DIST
F.FÖRD.RTF.DIST.RT
F.INVF.INV
F.INV.RTF.INV.RT
F.TESTF.TEST
FAKULTETFACT
FALSKTFALSE
FASTTALFIXED
FEL.TYPERROR.TYPE
FELFERF
FELF.EXAKTERF.PRECISE
FELFKERFC
FELFK.EXAKTERFC.PRECISE
FFÖRDFDIST
FILTRERAXMLFILTERXML
FINVFINV
FISHERFISHER
FISHERINVFISHERINV
FORMELTEXTFORMULATEXT
FÖRRÄNTNINGFVSCHEDULE
FÖRSKJUTNINGOFFSET
FREKVENSFREQUENCY
FTESTFTEST
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.FÖRDGAMMA.DIST
GAMMA.INVGAMMA.INV
GAMMAFÖRDGAMMADIST
GAMMAINVGAMMAINV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.EXAKTGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
GEMENERLOWER
GEOMEDELGEOMEAN
GRADERDEGREES
HEnglish
HÄMTA.PIVOTDATAGETPIVOTDATA
HARMMEDELHARMEAN
HELTALINT
HEX.TILL.BINHEX2BIN
HEX.TILL.DECHEX2DEC
HEX.TILL.OKTHEX2OCT
HITTAFIND
HITTABFINDB
HÖGERRIGHT
HÖGERBRIGHTB
HYPERLÄNKHYPERLINK
HYPGEOM.FÖRDHYPGEOM.DIST
HYPGEOMFÖRDHYPGEOMDIST
IEnglish
ICKENOT
IDAGTODAY
IFSIFS
IMABSIMABS
IMAGINÄRIMAGINARY
IMARGUMENTIMARGUMENT
IMCOSIMCOS
IMCOSHIMCOSH
IMCOTIMCOT
IMCSCIMCSC
IMCSCHIMCSCH
IMDIFFIMSUB
IMDIVIMDIV
IMEUPPHÖJTIMEXP
IMKONJUGATIMCONJUGATE
IMLNIMLN
IMLOG10IMLOG10
IMLOG2IMLOG2
IMPRODUKTIMPRODUCT
IMREALIMREAL
IMROTIMSQRT
IMSEKIMSEC
IMSEKHIMSECH
IMSINIMSIN
IMSINHIMSINH
IMSUMIMSUM
IMTANIMTAN
IMUPPHÖJTIMPOWER
INDEXINDEX
INDIREKTINDIRECT
INFOINFO
INITIALPROPER
IRIRR
ISO.RUNDA.UPPISO.CEILING
ISOVECKONRISOWEEKNUM
ISTHAIDIGITISTHAIDIGIT
JEnglish
JÄMNEVEN
KEnglish
KLOCKSLAGTIME
KODCODE
KODAWEBBADRESSENCODEURL
KOLUMNCOLUMN
KOLUMNERCOLUMNS
KOMBINCOMBIN
KOMBINACOMBINA
KOMPLEXCOMPLEX
KONFIDENSCONFIDENCE
KONFIDENS.NORMCONFIDENCE.NORM
KONFIDENS.TCONFIDENCE.T
KONVERTERACONVERT
KORRELCORREL
KOVARCOVAR
KOVARIANS.PCOVARIANCE.P
KOVARIANS.SCOVARIANCE.S
KRITBINOMCRITBINOM
KUBKPIMEDLEMCUBEKPIMEMBER
KUBMEDLEMCUBEMEMBER
KUBMEDLEMSEGENSKAPCUBEMEMBERPROPERTY
KUBRANGORDNADMEDLEMCUBERANKEDMEMBER
KUBUPPSÄTTNINGCUBESET
KUBUPPSÄTTNINGANTALCUBESETCOUNT
KUBVÄRDECUBEVALUE
KUMPRISCUMPRINC
KUMRÄNTACUMIPMT
KUPANTCOUPNUM
KUPDAGBCOUPDAYS
KUPDAGBBCOUPDAYBS
KUPDAGNKCOUPDAYSNC
KUPFKDCOUPPCD
KUPNKDCOUPNCD
KVADAVVDEVSQ
KVADRATSUMMASUMSQ
KVARTILQUARTILE
KVARTIL.EXKQUARTILE.EXC
KVARTIL.INKQUARTILE.INC
KVOTQUOTIENT
LEnglish
LÄNGDLEN
LÄNGDBLENB
LETAKOLUMNHLOOKUP
LETARADVLOOKUP
LETAUPPLOOKUP
LINAVSKRSLN
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOGINVLOGINV
LOGNORM.FÖRDLOGNORM.DIST
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORMFÖRDLOGNORMDIST
LÖPTIDDURATION
LUTNINGSLOPE
MEnglish
MÅNADMONTH
MÄNGDAGGREGATE
MAVRUNDAMROUND
MAXMAX
MAXAMAXA
MAXIFSMAXIFS
MDETERMMDETERM
MEDELAVERAGE
MEDEL.OMAVERAGEIF
MEDEL.OMFAVERAGEIFS
MEDELAVVAVEDEV
MEDIANMEDIAN
MENHETMUNIT
MGMLCM
MINMIN
MINAMINA
MINIFSMINIFS
MINSTASMALL
MINUTMINUTE
MINVERTMINVERSE
MLÖPTIDMDURATION
MMULTMMULT
MODIRMIRR
MULTINOMIALMULTINOMIAL
NEnglish
NN
NEGBINOM.FÖRDNEGBINOM.DIST
NEGBINOMFÖRDNEGBINOMDIST
NETNUVÄRDENPV
NETTOARBETSDAGARNETWORKDAYS
NETTOARBETSDAGAR.INTNETWORKDAYS.INTL
NOMAVKYIELD
NOMAVKDISKYIELDDISC
NOMAVKFÖRFYIELDMAT
NOMRÄNTANOMINAL
NORM.FÖRDNORM.DIST
NORM.INVNORM.INV
NORM.S.FÖRDNORM.S.DIST
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORMFÖRDNORMDIST
NORMINVNORMINV
NORMSFÖRDNORMSDIST
NORMSINVNORMSINV
NUNOW
NUMBERSTRINGNUMBERSTRING
NUVÄRDEPV
OEnglish
OCHAND
OKT.TILL.BINOCT2BIN
OKT.TILL.DECOCT2DEC
OKT.TILL.HEXOCT2HEX
OMIF
OMFELIFERROR
OMRÅDENAREAS
OMSAKNASIFNA
PEnglish
PASSAMATCH
PEARSONPEARSON
PERCENTILPERCENTILE
PERCENTIL.EXKPERCENTILE.EXC
PERCENTIL.INKPERCENTILE.INC
PERIODERNPER
PERMUTPERMUT
PERMUTATIONAPERMUTATIONA
PHIPHI
PHONETICPHONETIC
PIPI
PLÖPTIDPDURATION
POISSONPOISSON
POISSON.FÖRDPOISSON.DIST
PREDIKTIONFORECAST
PRISPRICE
PRISDISKPRICEDISC
PRISFÖRFPRICEMAT
PROCENTRANGPERCENTRANK
PROCENTRANG.EXKPERCENTRANK.EXC
PROCENTRANG.INKPERCENTRANK.INC
PRODUKTPRODUCT
PRODUKTSUMMASUMPRODUCT
PROGNOS.ETSFORECAST.ETS
PROGNOS.ETS.KONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDEFORECAST.ETS.SEASONALITY
PROGNOS.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
PROGNOS.LINJÄRFORECAST.LINEAR
REnglish
RADROW
RADERROWS
RADIANERRADIANS
RALÅNISPMT
RANGRANK
RANG.EKVRANK.EQ
RANG.MEDRANK.AVG
RÄNTARATE
RBETALNINGIPMT
REGRLINEST
RENSATRIM
REPREPT
RESTMOD
RKVRSQ
ROMERSKROMAN
ROTSQRT
ROTPISQRTPI
RTDRTD
RUNDA.NERFLOOR
RUNDA.NER.EXAKTFLOOR.PRECISE
RUNDA.NER.MATEMATISKTFLOOR.MATH
RUNDA.UPPCEILING
RUNDA.UPP.EXAKTCEILING.PRECISE
RUNDA.UPP.MATEMATISKTCEILING.MATH
SEnglish
SAKNASNA
SAMMANCONCAT
SAMMANFOGACONCATENATE
SANNOLIKHETPROB
SANTTRUE
SEKSEC
SEKHSECH
SEKUNDSECOND
SERIESUMMASERIESSUM
SGDGCD
SINSIN
SINHSINH
SKÄRNINGSPUNKTINTERCEPT
SLSTEGGESTEP
SLUMPRAND
SLUMP.MELLANRANDBETWEEN
SLUTMÅNADEOMONTH
SLUTVÄRDEFV
SNEDHETSKEW
SNEDHET.PSKEW.P
SÖKSEARCH
SÖKBSEARCHB
SSVXEKVTBILLEQ
SSVXPRISTBILLPRICE
SSVXRÄNTATBILLYIELD
STÄDACLEAN
STANDARDISERASTANDARDIZE
STDAVSTDEV
STDAV.PSTDEV.P
STDAV.SSTDEV.S
STDAVPSTDEVP
STDEVASTDEVA
STDEVPASTDEVPA
STDFELYXSTEYX
STÖRSTALARGE
SUMMASUM
SUMMA.OMSUMIF
SUMMA.OMFSUMIFS
SUMMAX2MY2SUMX2MY2
SUMMAX2PY2SUMX2PY2
SUMMAXMY2SUMXMY2
TEnglish
TT
T.FÖRDT.DIST
T.FÖRD.2TT.DIST.2T
T.FÖRD.RTT.DIST.RT
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TALVÄRDENUMBERVALUE
TANTAN
TANHTANH
TECKENSIGN
TECKENKODCHAR
TEXTTEXT
TEXTJOINTEXTJOIN
TEXTNUMVALUE
TFÖRDTDIST
THAIÅRTHAIYEAR
THAIMÅNADTHAIMONTHOFYEAR
THAISIFFRATHAIDIGIT
THAISTRÄNGLÄNGDTHAISTRINGLENGTH
THAITALLJUDTHAINUMSOUND
THAITALSTRÄNGTHAINUMSTRING
THAIVECKODAGTHAIDAYOFWEEK
TIDVÄRDETIMEVALUE
TIMMEHOUR
TINVTINV
TOPPIGHETKURT
TRANSPONERATRANSPOSE
TRENDTREND
TRIMMEDELTRIMMEAN
TTESTTTEST
TYPVÄRDEMODE
TYPVÄRDE.ETTMODE.SNGL
TYPVÄRDE.FLERAMODE.MULT
UEnglish
UDDAODD
UDDAFAVKASTNINGODDFYIELD
UDDAFPRISODDFPRICE
UDDASAVKASTNINGODDLYIELD
UDDASPRISODDLPRICE
UNICODEUNICODE
UNITECKENKODUNICHAR
UPPHÖJT.TILLPOWER
UPPLOBLRÄNTAACCRINTM
UPPLRÄNTAACCRINT
USDOLLARUSDOLLAR
VEnglish
VÄLJCHOOSE
VALUTADOLLAR
VÄNSTERLEFT
VÄNSTERBLEFTB
VARAVARA
VÄRDETYPTYPE
VARIANSVAR
VARIANS.PVAR.P
VARIANS.SVAR.S
VARIANSPVARP
VARPAVARPA
VÄXLASWITCH
VDEGRAVSKRVDB
VECKODAGWEEKDAY
VECKONRWEEKNUM
VERSALERUPPER
WEnglish
WEBBTJÄNSTWEBSERVICE
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL.FÖRDWEIBULL.DIST
XEnglish
XELLERXOR
XIRRXIRR
XNUVÄRDEXNPV
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST
ZTESTZTEST

Missing translation

This text has not been translated yet.